Plano para sa Lahat

Labor

Seguridad at proteksyon sa trabaho, hindi endo

OF/Ws

Pagtitibayin ang mga bilateral at multilateral agreements para sa proteksyon ng OF/Ws

Tourism

Palalakasin muli ang turismo sa tulong ng insurances, conditional grants, training, at curriculum

Riders

Gagawing lehitimo ang propesyon ng riders para sa kanilang seguridad at proteksyon

Sekyu

Bibigyan ng unemployment insurance ang mga nawalan ng trabaho

Transport

Magpapatupad ng komprehensibo, makatao, at inklusibong public transport program

Lawyers

Palalakasin ang barangay justice system para maging mas accessible  sa lahat

Environment

Itutuwid ang pamamahala at pangangalaga sa likas-yaman, angkop na gamit ng lupa at katubigan at protektahan ang mga tagapagtanggol ng kalikasan

BPO

Palalakasin ang IT-BPO sa pamamagitan ng government-led upskilling at maayos na internet service

Urban Poor

Kung wala kang trabaho, gobyerno ang magbibigay ng trabaho sa iyo at kung nawalan ka ng trabaho na 'di mo ginusto, sasaluhin ka ng gobyerno

Senior Citizens

Magpapatupad ng mga patakaran para sa universal pension at kaligtasan laban sa pang-aabuso, at magbibigay ng pangkabuhayang oportunidad para sa mga seniors at kanilang mga tagapag-alaga

LGBTQIA+

Maglalaan ng sapat na budget para sa malawakang programang pangkalusugan at pagsuporta sa pagsulong ng karapatang pantao ng Pilipinong LGBTQIA+

Farmers

Uunahin ang mga pangangailangan ng magsasaka at bibigyang prayoridad ang lokal na produksyon kaysa pag-aangkat upang protektahan ang maliliit na magsasaka at mangingisda

Fisherfolk

Titiyakin ang ligtas at malayang paggamit ng katubigang munisipal ng mga maliliit na mangingisda

Women

Palalakasin ang partisipasyon sa ekonomiya at pagpapasya sa mga polisiya ng gobyerno, at ipatutupad ang mga programang pumuprotekta sa kababaihan at mga bata laban sa karahasan at diskriminasyon

Health

Magkakaroon ng libreng doktor sa bawat barangay

IPs

Kikilalanin at itataguyod ang karapatan ng mga katutubo sa lupaing ninuno at sa kanilang sariling pagpapasya

PWDs

Isusulong ang inklusibong edukasyon at accessibility sa lahat ng imprastraktura, komunikasyon at teknolohiya para sa lahat ng sektor ng mga persons with disability

Momshies

Papalawakin at dadagdagan ang benepisario ng 4Ps
Arrow back to select